عکاسی از مجموعه کارخانه های گروه سامان
عکاسی از مجموعه کارخانه های گروه سامان
عکاسی تبلیغاتی از مجموعه کارخانه های گروه سامان
عکاسی از مجموعه کارخانه های گروه سامان
عکاسی از مجموعه کارخانه های گروه سامان
عکاسی تبلیغاتی از مجموعه کارخانه های گروه سامان