یکشنبه 16 مهر 1396

انواع نماها در سینما ،تلویزیون و عکاسی صنعتی و عکاسی تبلیغاتی و عکاسی حرفه ای
‎انواع نماها:

‎1- کلوز آپ (Close up) چیست ؟ نمای بسته که تصویری درشتی از موضوع می باشد مثلا یک انسان از شانه تا نوک سر.

‎2- مدیوم شات (Medium Shot) چیست ؟ نمای متوسط مثلا نمای انسان از کمر تا نوک سر.

‎3- لانگ شات (Long Shot) یا نمای باز یا نمای دور چیست؟ نمای باز مثلا انسان تمام قد بهمراه کمی از محیط اطراف آن.

‎4- نی شات (Knee Shot) چیست ؟ نمایی که از زانو تا نوک سر دیده می شود که به شات آمریکایی (American Shot) نیز معروف می باشد.

‎5- اکستریم لانگ شات (Extreme Long Shot) یا بیگ لانگ شات (Big Long Shot) چیست ؟ نمای کاملا دور یا نمای بسیار باز می باشد مثلا تصویر بسیار دور از یک دهکده یا کویر.

‎6- اکستریم کلوز آپ (Extreme Close up) یا بیگ کلوز آپ (Big Close up) چیست ؟ نمایی کاملا نزدیک یا نمای بسیار بسته می باشد. مثلا تصویر دو چشم انسان .

‎7- مدیوم لانگ شات (Medium Long Shot) یا نمای متوسط چیست ؟ نمایی است تمام قد از انسان که به فول شات (Full Shot) هم شهرت دارد مثلا تصویر کامل یک انسان که تمام قد آن دیده شود.

‎8- مدیوم کلوز آپ (Medium Close up) یا نمای نیم تنه چیست؟ نمایی است از تصویر انسان از زیر قفسه تا نوک سر.

 

‎انواع نما (از لحاظ ارتفاع دوربین نسبت به موضوع)

‎1- آی لول: لنز و سوژه هم سطح می باشند.

‎2- اور هد شات: عمود بر صحنه گرفته می شود.

‎3- لو لول: نمایی که از پایین بازیگر یا سوژه گرفته می شود.