عکاسی تبلیغاتی فرهنگی

همواره از بزرگترین مشغولیات ذهنی استودیو کارکیا وبه طور کلی هنر رسانه دق دقه فرهنگی جامع می باشد جامعه ای که با رشد بسیار سریع به سمت تمدن پیش رفته ولی متاسفانه در خیلی از موارد با خلاء فرهنگی مواجه می باشد . ایجاد یک فرهنگ سالم در جامعه میسر نمیشود مگر با آگاهی صحیح و بدون قرض که این مهم در استودیو کارکیا با به کار گیری اتاق فکر و پیدا کردن بهترین روش ها برای ایجاد یک فرهنگ صحیح در جامعه قابل دستیابی است.