در این صفحه به خبرهای مربوط به پروژه های در حال ساخت و ساخته شده و همچنین کسب افتخارات فیلم های تولیدی دی استودیو کارکیا و یا فیلم هایی که با مشارکت استودیو کارکیا ساخته شده خواهیم پرداخت

 

این صفحه در حال به روز رسانی است و به زودی کامل میشود